Tietosuojaseloste laatimispäivä 25.11.2022, päivitetty 25.1.2022 EU:n Tietosuoja-asetus GPDR löytyy erillisenä dokumenttina.

1. Rekisterinpitäjä Herocon Oy. Yhteystiedot Hannu Eronen, Rönöntie 12 A, 70100 Kuopio hannu.eronen@herocon.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Hannu Eronen p. 040 754 0576

Rekisterin nimi

Herocon Oy:n -tietosuojaseloste ja verkkopalvelun asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietoja käytetään Herocon Oyin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun toteutukseen. Asiakkaan yksilöintitietoja käytetään osto-oikeuden tarkistamiseksi ja asiakkaan asioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi palvelun käytön kannalta.

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hoitaseen ja ylläpitoon, asiakaskirjeisiin ja tiedotteisiin, asiakasinformaation keräämiseen, myyntiin, hallintaan, laskuttamiseen ja palvelun kehittämiseen. Herocon Oy Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Herocon Oy seuraavia tietoja:

 • Nimi (Yritys tai henkilö)
 • Y-tunnus
 • Osoitetiedot
 • Laskutustiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Mahdolliset valtuutukset
 • Käytettävät tuotteet tai ostot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Asiakastietoja saadaan myös asiakkaan itse verkkopalveluun tallentamista tiedoista. Tietoja voidaan päivittää Herocon Oy:n palvelusta.

7. Tietojen säilytys ja luovutukset

Tietoja on mahdollisuus luovuttaa rekisterinpitäjälle, verkkopalvelussa myytävien tuotteiden tuoteomistajille ja järjestelmäpalveluiden tuottajille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja palvelun avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään pilvi-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Käyttöoikeudet ja niiden hallinta

Käyttöoikeudet asiakasrekistereihin luovutetaan sitä työtehtävissään tarvitseville Herocon Oy:n työntekijöille. Käsittelijät noudattavat ehdotonta vaitioloja salassapitovelvollisuutta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä.

Tekninen ylläpito

Herocon Oy:n tekniset ylläpitäjät vastaavat, että asiakasrekisteri säilyy teknisesti eheänä. Järjestelmään liittyen teknistä tietoa tarvitaan järjestelmän teknisen käytettävyyden ylläpitoon ja varmistamiseen. Teknisinä tietoina ei kerätä eikä talleteta henkilötietoja.

Käytettävyyden varmistaminen

Tiedot suojataan tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta mm. varmuuskopionnilla.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Kirjautuessaan sisään verkkopalveluun, rekisteröidyllä on aina nähtävillä tiedot, joita palvelu hänestä sisältää. Rekisteröity voi päivittää omia tietojaan tai pyytää poistamaan tietonsa verkkopalvelusta. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.